POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.trasynawczasy.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Witryny internetowej. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Witryny internetowe, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników korzystających z Witryny internetowej jest Greenmouse Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Czerwona 7, 33-101 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000673952, NIP:9930662817, REGON 367061572, e-mail: (zwana dalej także jako „Administrator danych osobowych” lub „Administratorem”).

3. Użytkownik kontaktując się z Usługodawcą (mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej), i/lub rejestrując Konto, i/lub przesyłając komentarz do zamieszczenia na Stronie Trasy, i/lub korzystając z usługi przypomnienia Hasła do Konta, i/lub zapisując się do newslettera - przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).

4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1. kontakt Użytkownika Witryny internetowej z Administratorem - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej - Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko oraz ewentualnie nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Witryny internetowej. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała ona archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Witryny internetowej;

4.2. rejestracja Konta - Użytkownik w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności na Witrynie internetowej może dokonać rejestracji Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Usługodawcę przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik Witryny internetowej zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.3. korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegających na dodaniu komentarza na Stronę Witryny internetowej oraz przypomnieniu Hasła do Konta) -podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę wybranych przez Użytkownika usług. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza dostępnego na Stronie Witryny internetowej treść komentarza do zamieszczenia na Stronie Trasy, podaje swoje imię i nazwisko. Dane przekazane podczas korzystania z danej usługi wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy (w celu zamieszczenia treści komentarza na Stronie Trasy na Witrynie internetowej, przesłania drogą mailową do Użytkownika linka umożliwiającego zmianę dotychczasowego Hasła do Konta), a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Treść komentarza zamieszczona będzie na Stronie Trasy przez czas nieoznaczony, aż do czasu jej usunięcia przez Usługodawcę, jednak Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy komentarz zostanie usunięty, usługa przypomnienia Hasła do Konta jest możliwa przez czas posiadania Konta na Witrynie internetowej;

4.4. newsletter - Użytkownik, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać od Administratora danych osobowych drogą mailową informacje handlowe, marketingowe, reklamowe, w tym także informacje o nowych trasach udostępnianych na Witrynie internetowejmusi podać swój adres e-mail na Witrynie internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy danych. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

5. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Witryny internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.

6. Dane Użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, czy organów ścigania).

8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mudanych osobowych.

9. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

10. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Witryny internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witrynydo indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Witrynie internetowej mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Witryny internetowej - pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Witryny internetowej - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Witrynie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie;

c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Witryny internetowej do potrzeb Użytkownika;

d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.

11. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Witryny internetowej.

12. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając z Witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.

13. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Instagram, Twitter), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej orazże po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

14. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej, a Użytkownik subskrybujący newsletter lub posiadający Konto – otrzyma o zmianie Polityki także drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

15. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, posiadanych przez Administratora danych osobowych -Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo:

Tarnów, dnia 6 lipca 2020 roku

footer img