REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.TRASYNAWCZASY.PL

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca – Greenmouse Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Czerwona 7, 33-101 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000673952, NIP:9930662817, REGON 367061572, e-mail:

2. Witryna internetowa – platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem URL: www.trasynawczasy.pl;

3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny internetowej;

4. Trasa – autorskie opracowanie wycieczki z opisem trasy, atrakcji i walorów krajobrazowych, zawierające także opis możliwych wariantów i modyfikacji Trasy oraz wskazówkami praktycznymi;

5. Strona Trasy – pojedyncza podstrona Witryny internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Trasy;

6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Kodeksu cywilnego;

7. Konto - narzędzie dostępne w systemie Witryny internetowej, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych usług udostępnianych na Witrynie internetowej zarejestrowanym Użytkownikom, np. zapisanie Trasy jako ulubionej i wgląd do niej po zalogowaniu się na Konto bez konieczności ponownego jej wyszukiwania na Witrynie internetowej;

8. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

9. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);

11. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);

13. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

14. Regulamin - niniejszy regulamin Witryny internetowej.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Korzystanie przez Użytkowników z Witryny internetowej odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszystkie informacje nt. Tras podane na Stronach Tras dostępne są dla Użytkowników nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania treści zawartych na Stronie Trasy.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Witryny internetowej przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Witryny internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. W celu korzystania z Witryny internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Witryny internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;

d. aktywne konto e-mail.

6. Bezpośredni kontakt z Usługodawcą jest możliwy mailowo lub korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Kontakt. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Witrynie internetowej.

7. Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zapoznawania się z Trasami wskazanymi na poszczególnych Stronach Tras, udostępnieniu usługi Konta, usługi przypomnienia Hasła do Konta oraz udostępnieniu usługi zamieszczenia komentarza na Stronie Trasy oraz usługi otrzymywania od Usługodawcy drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych w tym także informacji o nowych Trasach zamieszczanych na Witrynie internetowej (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji polegającej na podaniu adresu email oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o dokonania aktywacji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Usługodawcy.Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Witrynie internetowej. Kontojest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się z Usługodawcą może w każdej chwili zrezygnować z Konta.

4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.

5. Korzystanie z usługi zamieszczenia komentarza nt. Trasy na Stronie Trasy polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczenia subiektywnego komentarza nt. Trasy. Użytkownik wpisuje treść komentarza oraz podaje swoje imię i nazwisko). Komentarz zamieszczany jest na Stronie Trasy na Witrynie internetowejpo jej weryfikacji przez Usługodawcę. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia Usługodawcy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

6. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wpisze adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na Witrynie internetowej. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili poprzez kontakt z Usługodawcą lub korzystając z aktywnego linka zamieszczonego w każdej wiadomości newsletterowej umożliwiającego rezygnację z subskrypcji newslettera.

7. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Usługodawce nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Usługodawca jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Usługodawcy. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

8. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę.

10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Witryny internetowej,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

e.Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Witryny internetowej. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Usługodawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:

3. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową.

6. Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi zapośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ V – DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik kontaktując się z Usługodawcą (mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej), i/lub rejestrując Konto, i/lub przesyłając komentarz do zamieszczenia na Stronie Trasy, i/lub korzystając z usługi przypomnienia Hasła do Konta, i/lub zapisując się do newslettera - przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).

2. W przypadku przesłania komentarza do zamieszczenia na Stronie Trasy, i/lub korzystania z usługi przypomnienia Hasła do Konta, i/lub kontaktu z Usługodawcą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku subskrypcji newslettera, i/lub rejestracji Konta - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)Rozporządzenia RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.

4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ VI - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia komentarza na Stronie Trasy oznacza wyrażenia zgody na wykonanie przez Usługodawcę usługi przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Zgodnie z art. 38. pkt. 1) Ustawy konsumenckiej, Usługodawca informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Witrynie internetowej, a Użytkownicy subskrybujący newsletter oraz posiadający Konto, otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Witryny internetowej i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Witrynyinternetowego w każdym czasie.

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Witryny internetowej.

7. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Tarnów, dnia 6 lipca 2020 roku

footer img